Algemene Voorwaarden Infoplaza BV (versie 20171005) 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtnemer: Infoplaza BV, te Utrecht
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
 • Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2: Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten van, door of met opdrachtnemer, alsmede alle (rechts)handelingen die in het kader daarvan worden verricht. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Offertes

1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij tijdig en naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht verstrekt.

2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 kalenderdagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege

4. Indien de aanvaarding (op al dan niet ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.

3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

Artikel 5: Contractsduur, uitvoeringstermijn

1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn voor opdrachtnemer overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: Tarieven

1. Voor de opdrachtverstrekking gelden de tarieven die in de offerte zijn vastgelegd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.

2. Bedragen zijn exclusief BTW.

Algemene Voorwaarden Infoplaza BV (versie 20171005) 

3. Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

4. Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen.

5. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 4 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6. Indien opdrachtgever een dergelijke door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren, tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever is hiertoe niet gerechtigd indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen. In geval van bezwaren tegen de hoogte van de declaraties is de opdrachtgever niet gerechtigd tot het opschorten van zijn betalingsverplichting.

2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval is de opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever onmiddellijk te staken, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten.

5. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke (zoals de volledige kosten van een advocaat/jurist, deurwaarderskosten en griffierechten).

Artikel 8: Onderzoek, reclames en klachten

1. Klachten over de door opdrachtnemer geleverde zaken en verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 9: Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.

2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden.

3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk. Indien het een overeenkomst betreft met een looptijd van meer dan 12 maanden, dan is opdrachtnemer gerechtigd tot een vergoeding van zes maal de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer niet in kan staan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens.

Algemene Voorwaarden Infoplaza BV (versie 20171005)

4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

 1. 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht c.q. de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: a. Opdrachtgever ook nadat opdrachtnemer daar na ingebrekestelling een redelijke termijn voor heeft gesteld de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 2. b. Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. c. Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht.
 5. 3. Indien de overeenkomst als gevolg van dit artikel 12 wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
 6. 4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

  1. 2. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtgever erkent dat het weer en verkeer zaken zijn die nooit met 100% zekerheid te voorspellen zijn. Opdrachtnemer is daarom nimmer aansprakelijk voor schade of kosten van opdrachtgever en/of derden als gevolg van: a. het aan opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of onjuiste toepassing en/of onjuist gebruik van de verstrekte gegevens door opdrachtgever en/of door derden;
  2. b. (de uitvoering van) de onderzoeksopdracht en/of de onjuiste toepassing en/of het onjuiste gebruik van de resultaten van de onderzoeksopdracht door opdrachtgever en/of door derden.
  3. c. Het niet of slechts ten dele uitkomen van verstrekte inschattingen of verwachtingen.
  4. d. Het wel of niet handelen door opdrachtgever en/of door derden op basis van een door opdrachtnemer verstrekte inschatting of verwachting.
  5. 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer die haar kunnen worden toegerekend en direct verband houden met de (uitvoering van) een opdracht.
  6. 4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot uitsluitend de directe schade (als bedoeld in artikel 14.8.) en tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval wordt uitgekeerd c.q. vergoed.
  7. 5. Indien en voor zover de assuradeur van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering c.q. vergoeding over mocht gaan zoals bedoeld in het voorgaande artikellid, is de eventuele plicht tot schadevergoeding van opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot maximaal het voor de desbetreffende opdracht gefactureerde bedrag (exclusief BTW). Bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden gefactureerde bedrag voor de betreffende opdracht (exclusief BTW).
  8. 6. Indien en voor zover om welke reden dan ook de assuradeur van de opdrachtnemer niet tot uitkering c.q. vergoeding overgaat zoals bedoeld in artikel 14.4. dan wel de beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in de voorgaande artikelen in strijd is met dwingendrechtelijke wetgeving of niet door de rechter wordt gehonoreerd, en dit zou leiden tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid, althans de plicht tot schadevergoeding, van opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro).

Algemene Voorwaarden Infoplaza BV (versie 20171005)

7. De in de voorgaande artikelleden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer en/of van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde partijen, te bewijzen door opdrachtgever tenzij uit de wettelijke verplichte bewijslastverdeling anders volgt.

  1. 8. Onder directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend verstaan: a. Materiële schade aan de eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze zijn ontstaan als direct gevolg van het schadeveroorzakende feit dat lijdt tot schending van de overeenkomst;
  2. b. Redelijke kosten die de opdrachtgever moet maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de opdrachtgever wordt ontbonden;
  3. c. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  4. d. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  5. 9. Opdrachtnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor c.q. worden verplicht tot vergoeding van eventuele indirecte en/of incidentele schade, tenzij de toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving deze uitsluiting, althans een gehele uitsluiting, van (een deel van) deze schade niet toelaat. Onder indirecte en/of incidentele schade wordt in deze algemene voorwaarden onder andere (doch niet uitsluitend) verstaan: gevolgschade, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, gedane investeringen, schade door bedrijfsstagnatie c.q. stilstand en/of kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of beperking van indirecte en/of incidentele schade en/of de aansprakelijkheid daarvoor en kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van de indirecte/incidentele schade. Mocht opdrachtnemer toch aansprakelijk zijn voor indirecte schade, dan geldt het bepaalde in artikel 14.1. tot en met 14.7., waarbij de genoemde beperkingen gelden voor het bedrag van de directe en indirecte schade bij elkaar opgeteld.
  6. 10. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt indien deze niet schriftelijk kenbaar is gemaakt door opdrachtgever binnen drie maanden nadat het feit plaatsvond waardoor deze vordering is ontstaan.
  7. 11. De opdrachtgever dient alles in het werk te stellen om de schade te beperken. De opdrachtnemer is in geen geval gehouden over te gaan tot het vergoeden van schade die redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden.

Artikel 12: Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 14: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Algemene Voorwaarden Infoplaza BV (versie 20171005)

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht (waaronder begrepen het auteurs- en modelrecht). De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer verstrekte documenten en informatie (in de breedste zin van het woord) zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer.

2. Ook de intellectuele eigendomsrechten op de (reken)modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld zijn en/of toegepast worden door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze zaken op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of op overige wijze te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

3. Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte documenten en informatie (zoals rapporten, adviezen, opdrachten, data, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz.) zijn enkel te gebruiken door de opdrachtgever en te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. De documenten en informatie mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer op andere wijze (al dan niet digitaal) worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis van derden worden gebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer op de aan haar verstrekte documenten en informatie aan te passen, te verwijderen of onleesbaar te maken.

5. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Opdrachtnemer is en blijft te allen tijde gerechtigd de verstrekte gegevens en/of verschafte resultaten op elke wijze geheel of gedeeltelijk voor zichzelf en/of voor en/of door derden de (laten) gebruiken.

Artikel 16: Overig

1. Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit opdrachtnemer op enige wijze bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro).

2. Deze algemene voorwaarden verschijnen zowel in de Nederlandse als de Engelse taal. Bij eventuele interpretatieverschillen tussen deze versies is de Nederlandstalige versie te allen tijde doorslaggevend en bindend tussen partijen.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen welke in het kader van een overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Midden-Nederland, locatie Utrecht.

2. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 18: Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 30248551. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden door middel van een schriftelijke kennisgeving (waaronder begrepen per e-mail) eenzijdig aan te passen c.q. te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Als geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen ten opzichte van de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Indien de opdrachtgever niet kan instemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient hij dit binnen 5 kalenderdagen na de kennisgeving kenbaar te maken.